وبلاگ به همراه نوار کناری

علت سرد شدن زمین در زمستان، نه دوری آن از خورشید است و نه کمتر

فن سردخانه یا هواکش یکی از تجهیزات برودتی که به منظور انتقال سریع حرارت در مکان

دمای هوای زمین متناسب با فصول سال و مناطق جغرافیایی، مدام در حال تغییر است.