نوین

اواپراتور نوین

اواپراتورهای نوین دارای مدل‌های مختلفی هستند که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی (دمای اواپراتور) که داخل سردخانه نگهداری یا محیطی که توسط چیلر خنک می‌شود یک از مدل ها باید انتخاب شود

 کندانسور نوین

کندانسور نوین که به‌عنوان کندانسور سردخانه و چیلر کاربرد دارد، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و دمای اواپراتور سردخانه یا چیلر، باید انتخاب شود.