شیر دستی

  1. شیر دستی دانفوس
  2. شیر دستی کستل

شیر دستی دانفوس

BML شیر قطع و وصل دستی است که در خطوط مایع، مکش و گاز داغ سیستم های برودتی نصب می شود. این شیرها با اتصال مهره ای، جوشی و یا جوشی کشیده شده تولید می شوند. در همین رده شیر قطع و وصل BMT دستی سه راهه با خصوصیات مشابه است.

شیر دیافراگمی دستی (قطع و وصل دیافراگمی) BML، اتصال مهره ای، هندویل

شیر قطع و وصل خطی مناسب برای تمام مبردهای فریونی است.
رنج دمایی: -55 – +100°C
رنج کاری: -1 – 21 bar
حداکثر فشار کاری: 28 bar
حداکثر فشار تست: 30.8 bar

شیر دیافراگمی قطع و وصل  BML دانفوس، اتصال جوشی ODF، هندویل

شیر قطع و وصل  خطی مناسب برای تمام مبردهای فریونی است.
رنج دمایی:  -55 – +100°C
رنج کاری: -1 – 21 bar
حداکثر فشار کاری: 28 bar
حداکثر فشار تست: 30.8 barbar / 508 psig

 

شیر دستی کستل (Castel Handle Valve)

شیر دستی یا شیر دیافراگمی: شیری است برای باز و بسته کردن مسیر، تنظیم میزان جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرد. علت نامگذاری این شیر به خاطر وجود یک دیسک قابل انعطاف در درون آن می باشد که با سیت شیر در قسمت بالای شیر جهت ایجاد یک آب بندی مناسب قرار گرفته است.

انواع شیر دستی کستل (Castel Handle Valve)

شیر دستی شرکت کستل دارای  10 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال      سایز    کد قطعه

مهره ای          4/1″   6210/2

جوشی       4/1″        6220/2

مهره ای          8/3”   6210/3

جوشی            8/3”   6220/3

مهره ای          2/1″  6210/4

جوشی          2/1”     6220/4

مهره ای          5/8”   6210/5

جوشی           5/8”    6220/5

جوشی            3/4″   6220/6

جوشی           7/8”    6220/7