بوبین

بوبین کستل (Castel Coil)

بوبین یا سیم پیچ قرقره ای که به دور آن سیم روکش داری به صورت مارپیچ و منظم پیچیده شده و برای تغییر مقدار جریان برق در شیر برقی به کار می‌رود.

بوبین کستل (Coil Castel) همراه با شیر برقی در مدار سیکل تبرید قرار می گیرد.

انواع بوبین کستل (Castel Coil)

بوبین های شرکت کستل دارای 5 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

ویژگی های بوبین کستل (Castel Coil)

  • اتصال به وسیله جعبه تقسیم
  • دارای درجه حفاظت طبق استاندارد IP65-EN60529 همراه با جعبه تقسیم
  • بوبین HM2 برای جریان A.C. و بوبین HM3 برای جریان D.C.
  • قابل استفاده برای شیر برقی های باز
  • قابلیت کار تا دمای محیط 50 درجه
  • عایق رطوبت